Menu

TABELA ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ OPRYSKIWACZY MAROLEX

 

YES ODPORNY
NO NIEODPORNY
Medium ŚREDNIOODPORNY
NoTest NIE BADANY, PRAWDOPODOBNIE NIEODPORNY

 

  GARDEN ALKA ACID
       
MEDIUM: NBR EPDM FPM (Viton)
Acetamid NoTest NoTest NoTest
Aceton NO YES NO
Acetylen YES YES YES
Akrylan metylu NO NO NO
Aldehyd benzoesowy r-r NO Medium YES
Aldehyd krotonowy Notest YES NO
Aldehyd masłowy Notest Medium NoTest
Aldehyd octowy, 90/10% NO Medium NO
Alkohol allilowy Medium YES NO
Alkohol benzylowy Notest NoTest NoTest
Alkohol butylowy (butanol) NO YES NoTest
Alkohol butylowy r-r NO YES NoTest
Alkohol diacetonowy Medium YES NoTest
Alkohol etylowy (etanol) NO YES NO
Alkohol etylowy+kwas octowy (mieszanina fermentacyjna) NO YES NO
Alkohol furfurylowy Notest Notest NoTest
Alkohol laurylowy (dodekanol) YES Medium YES
Alkohol metylowy (metanol) Medium YES Medium
Alkohol mirystylowy YES YES YES
Alkohol oleilowy YES YES YES
Alkohol pentylowy Medium YES NO
Alkohol propargilowy r-r YES YES YES
Alkohol tłuszczowy YES Medium YES
Ałun r-r YES YES YES
Aminobenzen (anilina) NO Notest NO
Amoniak 100% Medium YES NO
Amoniak r-r YES YES NO
ASTM fuel (paliwo) A YES NO YES
ASTM fuel (paliwo) B Medium NO YES
ASTM fuel (paliwo) C NO NO YES
Atrament (farba drukarska) YES YES Medium
Azot YES YES YES
Azotan amonu r-r YES YES YES
Azotan miedzi r-r YES YES YES
Azotan ołowiu r-r YES YES YES
Azotan potasu r-r YES YES YES
Azotan sodu r-r YES YES YES
Azotan srebra r-r Medium YES YES
Azotan wapnia r-r YES YES YES
Azotyn sodu Medium YES YES
Benzen NO NO NO
Benzoesan sodu r-r YES YES YES
Benzyna NO / Zakaz NO / Zakaz NO / Zakaz
Benzyna ciężka NO / Zakaz NO / Zakaz NO / Zakaz
Benzyna lakowa NO NO YES
Bezwodnik maleinowy Notest Notest YES
Bezwodnik octowy NO NO NO
Boraks, tynkal r-r YES YES YES
Boran potasu r-r YES YES YES
Brom ciekły NO NoTest NoTest
Bromek litu r-r YES YES YES
Bromek metylu (bromometan) NO NO YES
Bromek potasu r-r YES YES YES
Bromian potasu 10% YES YES YES
Bromobenzen Notest Notest NoTest
Butadien NoTest NO YES
Butan gazowy YES NO YES
Butanodiol r-r YES YES Medium
Butylen ciekły YES Notest YES
Butylofenol NO NO Medium
Butyndiol YES YES Medium
Cellosolwe (rozpuszczalnik na glikolu etylenowym) Notest Medium NoTest
Chlor ciekły NO NO NO
Chlor gazowy mokry NO NO NO
Chlor gazowy suchy NO NO NO
Chloramina r-r YES YES NoTest
Chloran potasu r-r NO YES YES
Chloran sodu NO YES YES
Chlorek amonu r-r (salmiak) YES YES YES
Chlorek antymonu r-r YES YES YES
Chlorek etylenu (dwuchloroetan) NO NO NO
Chlorek etylu (chloroetan) NO NO NO
Chlorek fosforu NO NO NO
Chlorek fosforylu NO NO NO
Chlorek izopropylu NO NO YES
Chlorek litu YES YES YES
Chlorek magnezu r-r YES YES YES
Chlorek metylenu (dwuchlorometan) NO NO YES
Chlorek metylu (chlorometan) NO NO NO
Chlorek miedzi r-r YES YES YES
Chlorek niklu r-r YES YES YES
Chlorek potasu r-r YES YES YES
Chlorek sodu (sól kuchenna) YES YES YES
Chlorek sulfurylu NO Medium YES
Chlorek tionylu NO YES YES
Chlorek wapnia r-r YES YES YES
Chlorek winylu (chloroetylen) ciekły Notest Notest NoTest
Chlorek żelaza (III) r-r YES YES YES
Chlorobenzen NO NO NO
Chlorobromometan Notest Medium Medium
Chloroetanol NO Medium NO
Chloroform NO NO NO
Chlorohydryna gliceryny NO Medium NoTest
Chlorowodorek aniliny NO Notest NoTest
Chlorowodór gaz NO NO NO
Chromian potasu r-r Medium YES YES
Cukier gronowy r-r YES YES YES
Cyjanek potasu r-r Medium YES YES
Cykloheksan YES NO YES
Cykloheksanol YES NO NoTest
Cykloheksyloamina NO NO NO
Cylkoheksanon NO NO NoTest
Czterochlorek cyny r-r YES YES YES
Czterochlorek tytanu YES YES Medium
Czterochloroetylen (tetrachloroetylen) NO NO YES
Czterochlorometan NO NO YES
Dekstryna r-r YES YES YES
Detergent syntetyczny YES YES YES
Detergenty YES YES Medium
Dioksan NO Medium NO
Drożdże r-r YES YES YES
Dwuchlorek siarki NO Notest YES
Dwuchlorobenzen NO NO YES
Dwuchlorobutylen NO NO Medium
Dwuchloroetan NO NO Medium
Dwuchloroetylen NO Notest Medium
Dwuchlorometan NO NO YES
Dwuchromian potasu r-r 40% Medium YES YES
Dwuetyloamina Medium YES NO
Dwuetyloamina (etylodwuamina) NO YES NO
Dwufenyl NO NO YES
Dwumetyloamina (dwumetyloazan) NO YES NO
Dwumetyloformamid NO Medium NO
Dwupenten (limonen) Medium NO YES
Dwusiarczek węgla NO NO YES
Dwutlenek azotu Notest NO NoTest
Dwutlenek siarki r-r NO NO NO
Dwutlenek siarki suchy NO YES YES
Dwutlenek węgla suchy YES YES YES
Ekstrakt garbarski (garbujący) YES YES YES
Emulsja fotograficzna YES YES YES
Emulsja parafinowa YES NO YES
Epichlorohydryna Notest Medium NO
Ester etylowy kwasu jednochlorooctowego NO Medium Medium
Ester metylowy kwasu jednochlorooctowego NO YES Medium
Etan YES NO YES
Eter benzylowy NO Medium NO
Eter butylowy NO Medium NO
Eter dwuetylowy NO NO NO
Eter dwufenylowy Notest Notest NoTest
Eter dwumetylowy NO YES NO
Eter etylowo-fenylowy (fenetol) NO NO NO
Eter etylowy NO Medium NO
Eter izopropylowy (dwuizopropylowy) NO Notest NO
Etylobenzen NO NO Medium
Fenylobenzen NO NO Medium
Fenylohydrazyna Medium NO Medium
Fenylohydrazyna+chlorohydrat r-r Medium YES Medium
Fluor suchy NO Notest NoTest
Fluorek amonu r-r YES YES YES
Fluorek miedzi r-r YES YES YES
Fluorobenzen NO NO Medium
Formaldehyd (aldehyd mrówkowy) r-r Medium YES NoTest
Formamid (amid kwasu mrówkowego) NO YES Medium
Fosfina (fosfan) NO YES Medium
Fosforan amonu r-r YES YES NO
Fosforan sodu r-r YES YES YES
Fosforan tris (2-chloroetylu) NO Notest NO
Fosforan trójbutylu NO NO Medium
Fosforan trójkrezylu NO Medium Medium
Fosforan trójoktylu NO Medium Medium
Fosforan wapnia YES YES YES
Ftalan dwubutylu NO NoTest Medium
Ftalan dwubutylu NO NoTest YES
Ftalan dwuheksylu NO Notest NO
Ftalan dwunonylu NO Notest NO
Ftalan dwuoktylu NO Notest NO
Furan Notest Notest NO
Furoaldehyd (furfural) NO Notest NoTest
Garbnik Medium YES YES
Glicerol r-r YES YES YES
Glikol butylenowy YES YES Medium
Glikol dwuetylenowy YES YES YES
Glikol etylenowy YES YES YES
Glikol etylenowy r-r YES YES Medium
Glikol propylenowy YES YES YES
Glukoza r-r YES YES YES
Heksachlorobutadien NO Notest YES
Heksachlorocykloheksan Notest Notest YES
Heksafluorek siarki (sześciofluorek siarki) YES YES YES
Heksaldehyd NO Notest NoTest
Heksan YES NO YES
Heksanotriol YES YES YES
Heksen Medium NO YES
Heptan YES NO YES
Hydrat hydrazyny (hydrat diazynu) Medium YES NoTest
Hydrochinon r-r YES YES YES
Izobutanol Medium YES YES
Izoforon NoTest YES NoTest
Izooktan YES NO YES
Izopropanol Medium YES Medium
Jednobromobenzen NO NO NO
Jodek potasu r-r YES YES YES
Jodoform (trójodometan) Notest YES YES
Jodyna NO NO NO
Kamfora YES NO Medium
Keton dwuizobutylowy NO YES NO
Keton metylowo-etylowy (butanon) NO NO NO
Keton metylowo-izobutylowy NO NO NO
Kokosowy alkohol tłuszczowy YES Medium YES
Koncentrat azotowy NO NO NO
Krezol r-r NO NO YES
Ksylen (dwumetylobenzen) NO NO NO
Kwas adypinowy r-r YES YES YES
Kwas akrylowy NO NoTest NO
Kwas akumulatorowy NO YES YES
Kwas aminooctowy (glicyna – glikokol) r-r 10% Medium YES YES
Kwas antrachinonosulfonowy r-r Medium YES NoTest
Kwas azotowy dymiący NO NO NO
Kwas azotowy rozcieńczony Medium Medium YES
Kwas benzoesowy r-r NO NO YES
Kwas bromowodorowy r-r Medium YES NoTest
Kwas bursztynowy (kwas butanodiowy) r-r YES YES YES
Kwas chlorosulfonowy NO NO NoTest
Kwas chlorowy (nadchlorowy) NO NO NO
Kwas chlorowy r-r NO NO NO
Kwas chromowy r-r NO NoTest YES
Kwas chromowy+siarkowy+woda 50/15/35% NO NoTest YES
Kwas cytrynowy r-r YES YES YES
Kwas dwuchlorooctowy NO YES NO
Kwas fluorowodorowy stężony NO NO NO
Kwas ftalowy r-r YES YES YES
Kwas glikolowy r-r Medium YES YES
Kwas glikolowy r-r 37% YES YES YES
Kwas heksafluorokrzemowy YES YES YES
Kwas jednochlorooctowy NO YES NO
Kwas krezolowy NO NO NO
Kwas linolenowy Medium Notest Medium
Kwas maleinowy r-r YES YES YES
Kwas masłowy r-r YES NoTest YES
Kwas mlekowy r-r YES YES YES
Kwas mrówkowy (kwas metanowy) r-r NO Medium NO
Kwas nadoctowy (kwas peroksoctowy) stężenie<1% NO YES NO
Kwas nadoctowy (kwas peroksoctowy) stężenie<10% NO Medium NO
Kwas naftoesowy (kwas naftalenokarboksylowy) Medium Notest YES
Kwas octowy 25 – 60% r-r NO YES NO
Kwas octowy 85% r-r NO NO NO
Kwas octowy lodowaty NO Medium NO
Kwas ortoarsenowy YES YES YES
Kwas ortoborowy r-r YES YES YES
Kwas ortofosforowy r-r NO YES YES
Kwas palmitynowy Medium NO YES
Kwas pikrynowy Medium Medium YES
Kwas pikrynowy r-r YES YES YES
Kwas propionowy (propanowy) r-r YES NoTest YES
Kwas salicylowy YES YES YES
Kwas salicylowy r-r YES YES YES
Kwas siarkowy rozcieńczony Medium NO YES
Kwas siarkowy stężony NO NO YES
Kwas solny (chlorowodorowy) rozcieńczony NO NO NO
Kwas solny (chlorowodorowy) stężony NO NO NO
Kwas stearynowy (kwas oktadekanowy) YES YES YES
Kwas szczawiowy r-r NO YES YES
Kwas tłuszczowy Medium Notest YES
Kwas tłuszczowy z ziaren palmowych YES NO YES
Kwas trójchlorooctowy r-r NO NO NO
Kwas winowy (kwas dwuhydroksybutanodiowy) r-r YES YES YES
Kwaśny siarczyn sodu r-r YES YES YES
Kwaśny węglan sodu (soda oczyszczona) r-r YES YES YES
Laktam NO NO NO
Ług posiarczynowy (czarny ług) NO YES NO
Mentol (heksawodorotymol) NO NO NO
Metakrylan metylu NO NO NO
Metan YES Medium YES
Metoksy butanol YES Medium YES
Metoksybenzen (anizol) NO Notest NoTest
Metyloamina (metylozan) r-r NO YES NO
Mieszanina benzyna/benzen 50/50% NO NO YES
Mieszanina benzyna/benzen 60/40% NO NO YES
Mieszanina benzyna/benzen 70/30% Medium NO YES
Mieszanina benzyna/benzen 80/20% Medium NO YES
Mieszanina benzyna/benzen/etanol 50/30/20% NO NO Medium
Mieszanina kwasów (siarkowy+fosforowy+woda) NO YES YES
Mieszanina nitrująca (kwas siarkowy+azotowy+woda) NO YES YES
Mleko wapienne (zawiesina wapna w wodzie) NO NoTest YES
Mocznik (karbamid) r-r YES YES YES
N-propanol NO YES NO
Nadchloran potasu r-r NO YES YES
Nadmanganian potasu r-r NO YES YES
Nadtlenek wodoru r-r NO YES YES
Nadtlenodwusiarczan potasu r-r NO YES YES
Nafta YES NO YES
Naftalen NO NO YES
Naftol ZD (hydroksynaftalen) Medium NO YES
Nawóz sztuczny (sól) r-r YES YES YES
Nitrgliceryna (trójazotan glicerolu) NO YES YES
Nitrobenzen NO NO NO
Nitroglikol (dwuazotan glikolu etylenowego) r-r NO YES YES
Nitrometan NO Medium NO
Nitropropan NO Medium NO
Nitro (rozpuszczalnik) NO NO NO
Nitryl kwasu akrylowego NO NoTest NO
o-Nitrotoluen NO NO NO
Octan amonu r-r NO YES NO
Octan butylu NO NO NO
Octan cynku Medium YES YES
Octan etylu NO NoTest NO
Octan etylu NO NO NO
Octan izopropylu NO NO NO
Octan niklu r-r YES YES NoTest
Octan ołowiu r-r YES YES NO
Octan ołowiu r-r YES YES YES
Octan pentylu NO YES NO
Octan potasu r-r YES YES YES
Oktan NoTest Notest YES
Oktanol (alkohol oktylowy) Medium YES YES
Oktyl metylofenol Notest NO Medium
Olbrot (spermacet) YES NO YES
Olej dorszowy YES Medium YES
Olej kokosowy YES NO YES
Olej kostny, olej zwierzęcy YES NO YES
Olej kukurydziany YES NO YES
Olej lniany YES Medium YES
Olej maszynowy mineralny YES NO YES
Olej mineralny YES NO YES
Olej napędowy YES NO YES
Olej oliwkowy YES Medium YES
Olej opałowy na bazie oleju mineralnego YES NO YES
Olej parafinowy (parafina ciekła) YES NO YES
Olej rybi YES Medium YES
Olej rzepakowy Medium Medium YES
Olej silikonowy YES YES YES
Olej silnikowy YES NO YES
Olej smołowy NO NO NoTest
Olej transformatorowy YES NO YES
Olej wazelinowy YES NO YES
Olej wrzecionowy YES NO YES
Olejek eteryczny (olejek lotny) NO NO Medium
Olejek kamforowy YES NO Medium
Olejek lawendowy Medium Notest YES
Olejek sosnowy Medium Notest YES
Olejek terpentynowy Medium NO YES
Oleum (kwas siarkowy dymiący) 10% NO Medium YES
Ortofosforan sodu (fosforan trójsodowy) YES YES YES
Ozon (trójtlen) NO NO NO
Paliwo Diesla YES NO YES
Paliwo silnikowe zawierające alkohol NO NO Medium
Parafina YES NO YES
Pektyna YES YES YES
Pentan YES NO YES
Pięciochlorodwufenyl NO NO NoTest
Pinen Medium Notest YES
Pirol Notest NO NoTest
Pirydyna NO NO NO
Płyn do chłodnic samochodowych zimowy YES YES YES
Płyn hamulcowy (czteroglikol) NO YES NoTest
Podchloryn sodu r-r NO NO NO
Podchloryn wapnia r-r NO YES Medium
Podsiarczyn sodu r-r Medium YES NoTest
Potaż żrący (wodorotlenek potasu) 50% NO YES NO
Powietrze z olejem YES NO YES
Ropa naftowa YES NO YES
Ropa naftowa frakcja wrząca w temp. 20-135 °C YES NO YES
Ropa naftowa surowa (nieoczyszczona) YES NO YES
Rozpuszczalnik stoddarda YES Notest YES
Roztwór bielący NO YES Medium
Roztwór garbujący do skóry NoTest Medium Medium
Roztwór wodny mydła YES YES YES
Roztwór wosku w alkoholu YES NO YES
Sabacynian dwubutylu NO NO NoTest
Salicylan sodu r-r YES YES YES
Sebacynian dwuetylu NO Medium Medium
Sebacynian dwuoktylu NO Notest NO
Siarczan aluminium r-r YES YES YES
Siarczan aluminium r-r YES YES NO
Siarczan amonu YES YES YES
Siarczan hydroksylaminy r-r YES YES NoTest
Siarczan magnezu r-r YES YES YES
Siarczan miedzi r-r YES YES YES
Siarczan niklu r-r YES YES YES
Siarczan potasu r-r YES YES YES
Siarczan sodu r-r YES YES YES
Siarczek amonu r-r Medium YES NO
Siarczek sodu YES YES YES
Siarka Notest YES YES
Siarkowodór r-r Medium YES YES
Skrobia (krochmal) r-r YES YES YES
Soda żrąca (wodorotlenek sodu) Medium YES NO
Sok cytrynowy YES NoTest NoTest
Sok owocowy Medium YES YES
Solanka (woda słona) YES YES YES
Sole baru r-r YES YES YES
Sole rtęci r-r YES YES YES
Sól glauberska r-r (siarczan sodu) YES YES YES
Sól srebrzysta (sól sodowa kwasu antrachino-2-sulfunow Medium YES YES
Środki do konserwacji drewna (ksylamina) NO NO Medium
Tanina (kwas garbnikowy) YES YES YES
Terpentyna Medium NO YES
Tetrachloroetan (czterochloroetan) NO NO NO
Tetrachloroetylen (czterochloroetylen) NO NO NO
Tetraetyloołów (czteroetyloołów-etylina) Medium Notest YES
Tetrahydrofuran (czterohydrofuran) NO NO NO
Tetrahydronaftalen (czterohydronaftalen-tetralina) NO NO YES
Tiofen (tiofuran) NO NO NO
Tiosiarczan sodu NO YES YES
Tlenek mezytylu NoTest Medium NoTest
Tlenek propylenu NO Notest NoTest
Tlenek węgla suchy YES YES YES
Tlenek węgla wilgotny YES YES YES
Tlenki azotu (gazowe) NO YES YES
Toluen (metylobenzen) NO NO Medium
Trójchlorek antymonu r-r YES YES NoTest
Trójchloroetylen NO NO Medium
Trójetanoloamina NO Medium NoTest
Trójetyloaluminium Notest Notest Medium
Trójetylobor Notest Notest YES
Trójglikol YES YES YES
Trójnitrotoluen Notest Notest Medium
Trójoctan glicerolu (triacetyna) Medium YES NoTest
Utrwalacz fotograficzny YES YES YES
Wapno chlorowane r-r NO YES YES
Węglan amonu YES YES NO
Węglan potasu (potaż) r-r YES YES YES
Węglan potasu r-r YES YES YES
Węglan sodu techniczny (soda) r-r YES YES YES
Woda amoniakalna (woda pogazowa) YES NO YES
Woda bromowa NO NoTest NoTest
Woda chlorowa nasycona NO YES YES
Woda królewska NO NO NO
Woda mineralna YES YES YES
Woda morska YES YES YES
Wodorosiarczan Medium YES NoTest
Wodorosiarczan potasu (kwaśny siarczan potasu) r-r YES YES YES
Wodorosiarczyn wapnia r-r YES YES YES
Wodorotlenek baru r-r YES YES YES
Wodorotlenek wapnia r-r YES YES YES
Wodór YES YES YES
Wodzian chloralu r-r NO Medium Medium
Wywoływacz fotograficzny YES YES YES
Zeolity YES YES YES